Artikelen aspirant-leden

Uitnodiging Symposium Belastingrechtspraak: Staatssteun op 10 november 2016

UITNODIGING SYMPOSIUM STAATSSTEUN

10 november 2016

Fiscale staatssteun staat op dit moment in het brandpunt van de actualiteit.

In verschillende individuele gevallen heeft de Europese Commissie geconstateerd dat ongeoorloofde staatssteun is verleend en naar verwachting zullen meer gevallen volgen. Deze gang van zaken roept diverse vragen op, ook van meer formele en institutionele aard. Daarover gaat het symposium. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de fiscale beleidsvoornemens van de Europese Commissie, zoals opgenomen in de ‘Notice on the notion of State aid’ van 19 mei 2016 en aan het Wetsvoorstel terugvordering staatsteun. Voorts zullen enkele algemene leerstukken aan bod komen die met name in verband met (ongeoorloofde) staatssteun van belang zijn. Het symposium staat onder leiding van prof. mr. Peter Wattel.
Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 Opening door prof. mr. Maarten Feteris, president van de Hoge Raad
13.40 mr. drs. Pieter van der Vegt / Algemene inleiding op het onderwerp
14.10 dr. Carla de Pietro / beleidsvoornemens van de Commissie
14.40 prof. mr. Willemien den Ouden / vertrouwensbeginsel
nationaalrechtelijk en Europeesrechtelijk
15.10 Pauze
15.45 mr. Karin Schroten / het Wetsvoorstel terugvordering staatssteun
16.15 mr. Marc Fierstra / ambtshalve toetsing aan gemeenschapsrecht
16.45 Vragen en debat
17.15 Afsluiting en aansluitend borrel

Plaats: Hoge Raad, Korte Voorhout 8, Den Haag, Mr. L.E. Visserzaal.
U kunt zich voor het symposium aanmelden door een e-mail te zenden aan G.Otten@rechtspraak.nl onder vermelding van uw naam en functie en/of de organisatie waarin u werkzaam bent. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding die u (met een identiteitsbewijs) vóór aanvang van het symposium bij het betreden van het gebouw van de Hoge Raad dient te tonen. In verband met beveiliging wordt u verzocht uiterlijk 13.15u aanwezig te zijn (inloop vanaf 13.00u).

Graag tot dan!


Biografische informatie:

Maarten Feteris studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Hij werkte aan die universiteit als medewerker internationaal privaatrecht, en was daarna werkzaam op de juridische afdeling van de Sociale Verzekeringsbank. Hij volgde de avondstudie fiscaal recht, en was gedurende 22 jaar belastingadviseur bij het kantoor dat na een aantal fusies Price Waterhouse Coopers is geworden. Hij is sinds september 2008 lid van de belastingkamer van de Hoge Raad en sinds november 2014 president van dit college. Sinds 1994 is hij ook hoogleraar formeel belastingrecht aan de Erasmus Universiteit. Met het oog op de rechtseenheid in het bestuursrecht is hij bovendien staatsraad in buitengewone dienst in de Raad van State.

Marc Fierstra is sinds 2009 raadsheer in de Hoge Raad (belastingkamer). Daarvoor was hij onder meer werkzaam als raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven en als hoofd van de Afdeling Europees Recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is redacteur van het Nederlands tijdschrift voor Europees Recht (NtER) .

Willemien den Ouden is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de afdeling Staats- en bestuursrecht en research fellow van het E.M. Meijers Instituut. Zowel in onderzoek als in onderwijs richt zij zich op het Europees en Nederlands financieel bestuursrecht (subsidierecht, schaarse publieke rechten, tegemoetkomingen, het recht inzake Europese structuurfondsen en staatssteun en onderwijsbekostiging). Den Ouden is één van de initiatiefnemers van de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA) en lid van de stuurgroep van het landelijk staatssteunnetwerk. Zie voor verdere informatie:
http://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/willemien-den-ouden

Carla De Pietro works as an assistant professor at the Fiscal Institute Tilburg of Tilburg University. She focuses on International and EU tax law. At the moment she is conducting research and writing on the relationship between the International and the EU legal orders, in the light of the anti-abuse initiatives that the OECD and the EU Commission are developing in parallel. She wrote a book, entitled Tax Treaty Override, which has been published in the EUCOTAX Series on European Taxation published by Kluwer Law International. The book develops an interpretative model on the detection of instances of tax treaty override. It takes into consideration not only the relationship between international and national tax law, but also the relationship between international and EU tax law, with a solid basis of public international law and EU law.Carla recently developed a research project entitled “Fiscal State Aid and the Role of National Judges within the EU Commission’s Modernization Programme” which has been funded by the EU Commission.

Karin Schroten is als wetgevingsjurist werkzaam op het Ministerie van Economische Zaken.

Pieter van der Vegt is raadsheer in het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en docent Europees Belastingrecht aan de Universiteit Leiden.

Peter Wattel is advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Scroll naar boven