Statuten

In de buitengewone ledenvergadering op 20 juli 2012 is besloten tot wijziging van de statuten van de NVAB. Hieronder zijn de actuele (gewijzigde) statuten weergegeven.

STATUTEN

Naam.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen

Zetel.
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Duur. Verenigingsjaar.
Artikel 3.
1. De duur van de vereniging is onbepaald.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Doel.
Artikel 4.
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten-belastingkundigen in Nederland op het gebied van de fiscale advocatuur, waaronder in dit verband wordt verstaan de beoefening van het belasting(proces)recht in ruime zin, aanverwante rechtsgebieden, zoals het invorderingsrecht en het fiscale strafrecht, daaronder uitdrukkelijk begrepen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, dan wel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten welke tot dit doel kunnen bijdragen.

Leden.
Artikel 5.
1. De gewone leden, de aspirant-leden, de buitengewone leden en de ereleden als bedoeld in de artikelen 6, 7, 8 en 9 zijn allen leden in de zin der wet.
2. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.
3. Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De leden dienen het bestuur op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in naam en adres en beroepsuitoefening.

Toelating van gewone leden.
Artikel 6.
1. Het gewone lidmaatschap van de vereniging staat uitsluitend open voor hen, die gedurende ten minste vijf jaar als advocaat zijn ingeschreven overeenkomstig het bepaalde inde Advocatenwet en ten genoegen van het bestuur aannemelijk maken, dat zij ten tijde van het in lid 2 bedoelde verzoek voor wat betreft kennis en ervaring aantoonbare deskundigheid bezitten op het gebied van het belasting(proces)recht zoals bedoeld in artikel 4; in het bijzonder dient de aanvrager van het lidmaatschap aannemelijk te maken dat hij/zij de door de vereniging geaccrediteerde “opleiding fiscale advocatuur” met goed gevolg heeft doorlopen, en / of (een) daarmee vergelijkbare opleiding(en), alsmede andere door de vereniging aan te wijzen opleidingen en/of cursussen met goed gevolg heeft voltooid, alsmede dat hij/zij in het jaar onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek tot toelating een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen substantieel aantal uren heeft besteed aan de behandeling van belastingzaken.
2. Teneinde het lidmaatschap te verwerven, dient men daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur.
3. Het besluit van het bestuur wordt schriftelijk aan de gegadigden medegedeeld. In geval van een afwijzende beslissing, wordt deze bij aangetekende brief verzonden.
4. Tegen een afwijzende beslissing van het bestuur, waaronder een weigering van een ontheffing, zoals deze in artikel 9, mede is begrepen, is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 13, mits een dergelijk beroep schriftelijk bij aangetekende brief wordt ingesteld binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de in lid 3 bedoelde aangetekende brief.
5. Een voor het lidmaatschap afgewezen gegadigde kan zijn verzoek in het lopende verenigingsjaar niet herhalen.

Toelating van aspiranten.
Artikel 7.
1. Advocaten die niet aan de in artikel 6 lid 1 genoemde toelatingseisen voldoen, kunnen aspirant-lid van de vereniging worden, zodra zij staan ingeschreven voor de door de vereniging geaccrediteerde “opleiding fiscale advocatuur”, dan wel indien zij gedurende ten minste twee jaar als advocaat zijn ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet, alsmede ten genoegen van het bestuur aannemelijk maken dat zij een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen substantieel aantal uren besteden aan de behandeling van zaken op het terrein van het belasting(proces)recht, zoals bedoeld in artikel 4.
2. Aspirant-leden kunnen tot gewoon lid van de vereniging worden toegelaten indien zij de door of vanwege de vereniging gegeven of aangewezen opleidingen en/of cursussen hebben afgerond binnen drie jaar na hun toelating als aspirant-lid en aan de overige lidmaatschapseisen voldoen.
3. Het lidmaatschap van aspirant-leden vervalt automatisch indien zij de opleiding en/of cursussen niet binnen drie jaar hebben afgerond.
4. De leden 2, 3, 4 en 5 van artikel 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

Toelating van buitengewone leden.
Artikel 8.
1. Tot buitengewone leden van de vereniging kunnen worden toegelaten: advocaten die buiten Nederland overeenkomstig hun nationale wetgeving gedurende ten minste zes jaar als advocaat zijn ingeschreven, en die ten genoegen van het bestuur aannemelijk maken dat zij in hun land van herkomst in aanmerkelijke mate als advocaat werkzaam zijn op het rechtsgebied, mutatis mutandis, bedoeld in artikel 4 en op dat rechtsgebied ten tijde van het indienen van het verzoek tot toelating door kennis en ervaring een aantoonbare deskundigheid bezitten.
2. De leden 2, 3, 4 en 5 van artikel 6 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Degene, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, kan op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering tot erelid van de vereniging worden benoemd. Een erelidmaatschap sluit een gewoon of een buitengewoon lidmaatschap niet uit.

Ontheffing.
Artikel 9.
1. Het bestuur kan aan ervaren belastingadviseurs die advocaat zijn geworden ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 6 lid 1. De leden 2, 3, 4 en 5 van artikel 6 zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur kan bij Huishoudelijk Reglement de criteria voor een ontheffing als bedoeld in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel nader uitwerken.

Einde lidmaatschap.
Artikel 10.
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging door het lid aan het kantooradres van de secretaris van de vereniging, in welk geval het lidmaatschap eindigt op de datum van ontvangst van de brief;
b. overlijden van het lid;
c. indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap;
d. ontzetting, bij besluit van het bestuur, wegens handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, dan wel wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, in welke gevallen de betrokkene ten spoedigste per aangetekende brief in kennis wordt gesteld van het besluit tot ontzetting, onder opgave van de redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven.
2. Van een besluit tot opzegging of ontzetting staat de betrokkene binnen dertig (30) dagen na de datum van verzending van het besluit beroep open op de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 13.
3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Bestuur.
Artikel 11.
1. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast, welk aantal tenminste drie bedraagt. De bestuursleden worden uit de leden benoemd door de algemene ledenvergadering.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet ten minste acht dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht wordt het bindend karakter ontnomen door een daartoe met ten minst twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, welk besluit wordt genomen in een vergadering waarin tenminste een derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze van de bestuursleden.
5. Bestuursleden worden benoemd voor ten hoogste drie jaren, bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
6. Het bestuur stelt een rooster van aftreden van zijn leden op. Bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd.
7. Tussentijdse vacatures behoeven slechts dan onverwijld te worden vervuld, wanneer het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald. Is dit het geval, dan wordt binnen zestig (60) dagen na het ontstaan van de vacature(s) een algemene ledenvergadering bijeengeroepen, ter benoeming van de nieuwe bestuursleden.
8. Een tussentijds benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop diens voorganger zou zijn afgetreden.
9. Het bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter, secretaris en de penningmeester aan.
10. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
11. De bestuursvergadering besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
12. Bij staking van stemming wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
13. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag behoeft een meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing eindigt indien niet binnen drie maanden daarna tot ontslag is besloten. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken.

Vertegenwoordiging.
Artikel 12.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordigen komt bovendien toe aan twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.

Commissie van Beroep. College van advies.
Artikel 13.
1. De algemene ledenvergadering benoemt een Commissie van Beroep bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen die geen leden van de vereniging kunnen zijn. De algemene ledenvergadering zal voor elk benoemd lid van de Commissie van Beroep een plaatsvervanger benoemen die evenmin lid van de vereniging kan zijn. Bij ontstentenis of belet van een benoemd lid van de Commissie van Beroep zal zijn vervanger zijn plaats innemen, echter alleen op uitnodiging van de Commissie van Beroep.
2. De Commissie van beroep bestaat in ieder geval uit en lid van de rechterlijke macht, een hoogleraar dan wel een universitair (hoofd)docent en een (oud)lid van een Raad van Toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten.
3. Het bestuur kan één of meer college(s) van advies instellen.
4. Het bestuur bepaalt de taak van een college van advies.
5. Het aantal leden van een college van advies wordt vastgesteld door het bestuur. Leden van een college van advies kunnen zowel leden als niet leden van de vereniging zijn en worden benoemd door het bestuur. Het bestuur is tevens bevoegd hun ontslag te verlenen.
6. Het bestuur draagt zorg dat één of meer van zijn leden, indien daartoe door een college van advies uitgenodigd, vergaderingen van een college van advies bijwonen. Een college van advies draagt zorg dat ten minste een voldoende representatieve delegatie van het college van advies, indien daartoe door het bestuur uitgenodigd, bestuursvergaderingen bijwoont.

Jaarlijkse Bijdragen.
Artikel 14.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, waarbij voor iedere categorie een verschillende bijdrage geldt.
2. Leden die voor één juli toetreden, zijn de volledige contributie over het lopende verenigingsjaar verschuldigd. Leden die na één juli toetreden, zijn over het lopende verenigingsjaar de helft van de vastgestelde contributie verschuldigd.
3. Leden die na één juli uittreden, zijn de volledige contributie over het lopende verenigingsjaar verschuldigd. Leden die voor één juli uittreden zijn over het lopende verenigingsjaar de helft van de vastgestelde contributie verschuldigd.

Algemene ledenvergadering.
Artikel 15.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe welke niet door de wet of deze statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering vindt plaats door het bestuur door middel van een circulaire aan de leden, verzonden ten minste dertig (30) dagen voor de datum der vergadering.

Buitengewone ledenvergaderingen.
Artikel 16.
Buitengewone ledenvergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls als het bestuur dat nodig oordeelt, alsmede indien een schriftelijk verzoek daartoe bij de voorzitter wordt ingediend door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen, welk verzoek de te behandelende punten moet bevatten. Is in dit laatste geval de ledenvergadering niet bijeengeroepen binnen achtentwintig (28) dagen nadat het verzoek daartoe door de voorzitter is ontvangen, dan zijn de aanvragers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming – mutatis mutandis – van het bepaalde in artikel 15 lid 2.

Stemrecht. Besluitvorming.
Artikel 17.
1. Ieder aanwezig gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft vijf stemmen; aspirant-leden en buitengewone leden hebben één stem.
2. Behoudens de uitzondering in deze statuten bepaald, worden in de ledenvergadering alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
5. Behoudens de uitzonderingen in de statuten bepaald, geschiedt:
a. stemming over zaken mondeling, tenzij de voorzitter der vergadering of ten minste tien stemgerechtigde leden aan schriftelijke stemming de voorkeur geven;
b. stemming over personen schriftelijk, tenzij mondelinge stemming wordt voorgesteld en geen der aanwezigen hiertegen bezwaar maakt.
6. Bij mondelinge stemming is besluitvorming bij acclamatie toegestaan, tenzij meer dan tien stemgerechtigde leden zich hiertegen verzetten.
7. Een lid kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd medelid, behorend tot dezelfde categorie van leden, ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt ten dezen verstaan via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een lid kan ten hoogste één medelid ter vergadering vertegenwoordigen.

Voorzitterschap. Notulen.
Artikel 18.
1. De algemene of buitengewone ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of zijn plaatsvervanger of, bij hun ontstentenis, door het naar anciënniteit oudste aanwezige bestuurslid. Is geen bestuurslid aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
2. De voorzitter der vergadering ziet toe op de notulering.

Jaarverslag. Rekening en verantwoording.
Artikel 19.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden binnen zes kalendermaanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan ieder lid rekening en verantwoording van het bestuur vorderen binnen de in het vorige lid genoemde termijn.
3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van onderzoek, bestaande uit ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie van onderzoek onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. De commissie van onderzoek kan zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht de gegevens bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel tien jaren lang te bewaren.

Statutenwijziging.
Artikel 20.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste dertig (30) dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hierboven bedoeld aan alle leden gezonden.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten der vereniging kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee derden van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering waarin tenminste één derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Is dat quorum niet aanwezig, dan wordt binnen dertig (30) dagen na de vergadering een nieuwe ledenvergadering belegd, waarin het besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met een meerderheid van ten minste drie vierden van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen.
5. Wijzigingen van de statuten treden niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt; tot het doen verlijden van die akte is elk bestuurslid bevoegd.

Ontbinding.
Artikel 21.
1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding der vereniging is het bepaalde in het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing.
2. Het besluit tot ontbinding bepaalt, met inachtneming der wettelijke bepalingen, wie de vereffenaars zijn en de wijze van liquidatie en bestemming van het batig saldo.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht; in stukken en aankondigingen welke van de vereniging uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: “in liquidatie”.

Huishoudelijk reglement.
Artikel 22.
Het bestuur stelt, gehoord de algemene ledenvergadering, een huishoudelijk reglement vast.

Slotbepaling.
Artikel 23.
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Einde statuten.

Scroll naar boven