Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 oktober 2018.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken[1], zijn onder meer:

  • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
  • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
  • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld omdat u zich aanmeldt als lid van de NVAB of uit informatie die wij krijgen tijdens e-mailcontact met u.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

  • Met uw toestemming;
  • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om de leden van de NVAB te identificeren en om de contactinformatie van onze leden aan rechtszoekenden op het gebied van fiscale advocatuur aan te bieden. Deze informatie is verwerkt in het ledenbestand dat raadpleegbaar is via de website.

Daarnaast vragen wij bij aanmelding voor onze evenementen om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event, uw aanwezigheid te registreren en u voor de verkrijging van PE-punten noodzakelijke certificaat van deelname toe te kunnen sturen.

Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u daarover actief informeren.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die de (leden)administratie van de NVAB beheren en met derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze evenementen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

De namen en contactgegevens van onze leden zijn openbaar toegankelijk voor rechtzoekenden via onze website. Deze persoonsgegevens zijn tegen wijziging beveiligd. Alleen de (websitebeheerder in opdracht van de) secretaris van de NVAB kunnen deze gegevens wijzigen.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via secretariaat@nvab.net.

Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking.

Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Vragen over persoonsgegevens

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via secretariaat@nvab.net. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

 

[1] Onder ‘verwerken’ worden alle handelingen verstaan die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens. Onder verwerken valt ook het verzamelen, vastleggen en vernietigen van gegevens.

Scroll naar boven