Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur

De opleiding

Voor aspirant-leden van de NVAB bestaat een Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur die bijdraagt aan de verdere vakinhoudelijke specialisatie tot advocaat-belastingkundige. De opleiding omvat een zestal modules op het terrein van met name het formele belastingrecht, die verdeeld over twee jaren worden gegeven. De opleiding wordt voorafgegaan door een introductie tot het beroep van advocaat-belastingkundige in het algemeen en de NVAB in het bijzonder. Iedere deelnemer aan de opleiding ontvangt na afronding daarvan een certificaat (bewijs van deelname) waarop de gevolgde opleidingsdagen staan vermeld.

De Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur wordt aangeboden vanuit een gelijknamige stichting en is verplicht voor alle nieuwe leden van de NVAB.

Hoewel op grond van de Statuten geen recht bestaat op ontheffing op grond van ervaringsjaren van dit onderdeel van de toelatingseisen, verleent het bestuur aan degene die ten tijde van aanmelding – tot genoegen van het bestuur aannemelijk te maken – beschikt over tien jaar of meer relevante ervaring uit oogpunt van coulance vrijstelling voor drie van de zes modules. Overigens blijven alle eisen onverkort van toepassing. Het cursusgeld blijft eveneens volledig verschuldigd, al staat het de betreffende (aspirant)leden uiteraard vrij om alsnog alle modules van de Specialisatieopleiding te volgen.

Wanneer beginnen

Aangezien de statuten van de NVAB bepalen dat het aspirant-lidmaatschap automatisch vervalt indien de Specialisatieopleiding niet binnen drie jaar is afgerond, worden bij aanmelding voor het aspirant-lidmaatschap, leden automatisch ingeschreven voor de eerstvolgende cyclus. De cyclus vindt steeds plaats in september. De kosten voor de specialisatieopleiding bedragen thans € 1.500.

Modules en data

Recent is door het bestuur van de NVAB besloten de structuur van de opleiding te wijzigen, in die zin dat de drie modules die jaarlijks werden aangeboden voortaan in een keer achter elkaar zullen worden verzorgd. Met deze aanpassing wordt in de eerste plaats tegemoet gekomen aan de (begrijpelijke) wens van deelnemers die van buiten de Randstad moeten komen om hun reistijd te beperken. Daarnaast wordt hiermee beoogd de integratie van de aspirant-leden binnen de vereniging te bevorderen door aan de opleiding een sociaal aspect toe te voegen.

Op donderdag 26 en vrijdag 27 september 2024 vinden de modules van de specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur, die voor 2024 zijn gepland, plaats. De opleiding wordt dit keer gehouden bij kantoor Stibbe te Amsterdam.

Het programma voor de genoemde data is (onder voorbehoud) als volgt:

Donderdag 26 september 2024

18:00  –  19.00  Ontvangst met maaltijd

19:00  –  21:30  Introductie – verzorgd door prof. mr. G.J.M.E. (Guido) de Bont (De Bont advocaten) & mr. R.A. (Reinout) de Boer (Stibbe)

Vrijdag 27 september 2024

08:30  –  09:00  Ontvangst met koffie en thee

09:00  –  12:30  Cassatie – verzorgd door mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems & prof dr. mr. A.O. (Allard) Lubbers (Lubbers, Boer & Douma)

12:30  –  13:30  Lunch

13:30  –  16:30  Belastingcontrole en procesrecht – verzorgd door mr. C.E. (Carlijn) van Dijk (Jaeger Advocaten-Belastingkundigen) & mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers (HuygenLammers Advocaten B.V.)

16:30  –  17:00  Pauze met snack

17:00  –  19:00  Alternatieve geschilbeslechting – verzorgd door mr. R. (Roelof) Vos (Hertoghs Advocaten).

Vanzelfsprekend hebben deelnemers de mogelijkheid om van donderdag op vrijdag in Amsterdam te overnachten: de kosten daarvan zijn NIET inbegrepen in het cursusgeld.

 

Scroll naar boven