Commissies

Commissie NVjAB

Commissieleden: mr. Bob de Koning, mr. Jurgen Scheltema en mr. Judith Gijsen

De Nederlandse Vereniging van jonge Advocaten-belastingkundigen vormt de toekomst van onze vereniging. De commissie NVjAB organiseert bijeenkomsten voor jonge (aspirant)leden die niet meer dan 8 jaar ervaring hebben in de fiscale advocatuur. Ook fiscaal advocaten die (nog) geen lid zijn van de vereniging maar wel voor lidmaatschap in aanmerking komen, zijn van harte welkom om kennis te maken.

De commissie organiseert ieder kwartaal een lezing over een actueel onderwerp uit de fiscale advocatuur. Daarbij is ruimte voor debat. De onderwerpen die aan de orde komen beslaan het hele spectrum van de fiscale advocatuur. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddag op een van de kantoren van de NVAB-leden. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Ben je geïnteresseerd in het bijwonen van de volgende bijeenkomst? Neem dan contact op met een van de drie commissieleden.

Commissie Strafrecht

Voorzitter: mr. Anke Feenstra

De commissie strafrecht houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het fiscaal strafrechtelijke spectrum. Doel van de commissie is, onder meer, het creëren van een platform waarop leden hun specifieke kennis en praktijkervaring op het gebied van het fiscale strafrecht met elkaar kunnen delen.

Een fiscaal strafrechtadvocaat kan bijstand verlenen tijdens het opsporingsonderzoek door de FIOD, voor of tijdens het afleggen van getuigen- of verdachtenverklaringen, tijdens voorlopige hechtenis (‘voorarrest’) en andere dwangmaatregelen en ter voorkoming van of na dagvaarding door de officier van justitie voor de rechtbank. De ontwikkelingen op het terrein van strafbaarstellingen en procedurele regels in het Wetboek van Strafvordering zijn daarom ook voor onze fiscaal strafrechtspecialisten van groot belang om zo hun cliënten zo goed mogelijk te kunnen bijstaan.

De commissie strafrecht organiseert jaarlijks samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie de FP/NVAB-middag waar advocaten en officieren van justitie en FIOD medewerkers met elkaar in debat gaan over actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Commissie Invordering

Voorzitter: mr. Paulien Waninge

De commissie invordering heeft als doel het faciliteren van een platform voor specialisten op het gebied van invorderingsrecht, waarop zij hun specifieke kennis en praktijkervaring kunnen delen.

De Ontvanger is het incasso-apparaat van de Belastingdienst. Nadat de inspecteur een aanslag heeft opgelegd, zorgt de Ontvanger voor de invordering van de verschuldigde belasting op basis van de Invorderingswet. Zo nodig treedt de Ontvanger overigens ook als ‘gewone’ civiele schuldeiser op om belastingschulden te incasseren.

De specialisten op het gebied van invorderingsrecht staan belastingplichtigen bij in discussies over hoeveel belasting betaald moet worden en wanneer. De specialisten verlenen ook bijstand als er een discussie bestaat over invordering van belasting waarvoor een ander dan de belastingplichtige aansprakelijk is gesteld, bijvoorbeeld als bestuurder.

De commissie Invordering organiseert verschillende bijeenkomsten over de meest actuele ontwikkelingen. Daarnaast is de Ontvangersmiddag die de commissie samen met de Belastingdienst organiseert inmiddels een begrip geworden. Tijdens de Ontvangersmiddag gaan advocaten en medewerkers van de Ontvanger van de Belastingdienst met elkaar in debat over actuele ontwikkelingen.

Commissie AWR

Voorzitter: mr. Ludwijn Jaeger

De commissie AWR volgt de ontwikkelingen op het terrein van fiscale procesrecht en fiscale boeterecht op de voet.

Het formele belastingrecht wordt gevormd door de procedurele regels op basis waarvan een belastingschuld wordt vastgesteld en opgelegd door middel van een aanslag. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Onder omstandigheden kan de Inspecteur van de Belastingdienst bij die aanslag ook een boete opleggen.

Het formele belastingrecht bepaalt hoe een belastingaangifte moet worden opgesteld en ingediend en voorts aan welke eisen de administratie moet voldoen. Daarnaast bepaalt het formele belastingrecht hoe een procedure in bezwaar, beroep en cassatie verloopt. Ook ongeschreven beginselen zoals het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en andere ‘fatsoensnormen’ waar de Belastingdienst zich aan moet houden, spelen een rol in het formele belastingrecht.

De commissie AWR organiseert verschillende bijeenkomsten over de meest actuele ontwikkelingen. De Inspecteursmiddag die de commissie samen met de Belastingdienst organiseert, staat jaarlijks garant voor een goed debat tussen advocaten en de medewerkers van de Belastingdienst over de meest recente en spraakmakende ontwikkelingen.

CFE

Contactpersoon: mr. Paul Kraan

Zoals is toegelicht op de Algemene ledenvergadering gehouden op 7 april 2017, heeft de CFE (confédération fiscale européenne) in 2017 aan de NVAB aanvankelijk de observer status verleend. Vervolgens is de NVAB toegetreden als formeel lid van de CFE.

De CFE is een vereniging die Europese fiscale beroepsverenigingen tot haar leden rekent. Het belang hiervan is tweeledig. Ten eerste hebben onze leden hiermee toegang tot het aanbod van activiteiten van de CFE. Het tweede belang is dat steeds meer onderwerpen op het gebied van het (formele) fiscale recht worden ‘geregeld’ vanuit Brussel. Naast de NVAB is ook het RB en de NOB lid. De besluitvorming in de ‘general assembly’ van de CFE is geregeld per land en niet per organisatie, zodat hierover afstemming met de NOB en RB zal moeten plaatsvinden. Daarnaast zijn er (vak)technische commissies is er de ‘professional affairs committee’.

Jaarlijks vindt in het voorjaar een forum plaats dat toegankelijk is voor alle leden van aangesloten beroepsverenigingen. Deze bijeenkomst is dus toegankelijk voor alle NVAB-leden.

Op dit moment hebben namens de NVAB zitting:

Het CFE Annual Report 2020 is via de link te bekijken.

Scroll naar boven